Gebruiksvoorwaarden Website - Zami Life Gebruiksvoorwaarden Website - Zami Life

Gebruiksvoorwaarden Website

Door deze Website te openen, gebruiken of raadplegen erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrijpt en verklaart u dat u eraan gebonden bent. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken en dient u de Website direct af te sluiten en niet meer te openen. Wij kunnen zonder kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze Website te allen tijde wijzigen.
Intellectuele eigendomsrechten
Deze Website bevat content – waaronder informatie, gegevens, software, foto’s, merken, productnamen, grafische voorstellingen en andere materialen – die door auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht is beschermd. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de content van deze Website berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie
verkregen hebben.
Beperkt gebruiksrecht
Wij verlenen u de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte toestemming voor het raadplegen en inzien van de webpagina’s op deze site als geïnteresseerde in onze producten, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden.
Behoudens de genoemde beperkte toestemming verlenen wij u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk-, databank- en/of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.
Niets van de content op deze Website mag worden overgenomen op een andere Website of in enig ander medium door middel van embedding, framing, scraping e.d., behalve voor zover de wet zulk gebruik dwingendrechtelijk toestaat. Het is u niet toegestaan om onze technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen.
U mag content van deze Website met behulp van robots uitsluitend overnemen zoals toegestaan in ons protocol robots.txt. Wij kunnen crawlers of scrapers geheel naar eigen inzicht blokkeren.
Het is u als gebruiker van deze Website niet toegestaan om (delen van) de content van deze Website zonder onze schriftelijke toestemming zelf commercieel openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verkopen of anderszins exploiteren in welke vorm dan ook.
Voor zover u conform deze Gebruiksvoorwaarden gebruik mag maken van de content op deze Website, mag u geen wijzigingen aanbrengen in vermeldingen ten aanzien van (de houder van) auteursrechten en merken.
Gevolgen niet-naleving
Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden leidt tot onmiddellijke en automatische
beëindiging van alle rechten die u zijn verleend. In een dergelijk geval dient u alle
exemplaren of kopieën die u in bezit, in bewaring of onder uw gezag heeft, onverwijld te
vernietigen.
Inhoud
Hoewel aan de inhoud van deze Website grote zorg is besteed, bevat deze Website geen aanbod en kunnen wij nimmer worden gehouden aan de informatie op deze Website.
Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze Website. Door de kennisneming van de inhoud van deze Website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen overeenkomst of relatie van enigerlei aard tussen ons en u als ontvanger van de informatie.
Deze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.
Verzending van webformulieren of andere berichten aan ons geschiedt geheel voor risico van de verzender.
Ongeldigheid
Indien een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter in enig opzicht worden aangemerkt als onuitvoerbaar, laat dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet, mits een dergelijke onuitvoerbaarheid geen materiële aantasting betekent van de rechten van de partijen onder deze Gebruiksvoorwaarden.
Links naar deze site
Wij verlenen toestemming voor links naar deze Website indien de desbetreffende links en de pagina’s die door de links worden geactiveerd (a) geen frames creëren rond enige pagina of content op deze Website, of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven omtrent uw relatie met ons; (c) niet de indruk wekken dat wij u, uw Website of uw product(en) of dienst(en) aanbevelen of onderschrijven; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over ons wekken en geen schade berokkenen aan onze goede naam of merken. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze Website te linken,
dient u ermee akkoord te gaan dat wij deze toestemming om naar deze Website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kunnen intrekken. U stemt ermee in om in een dat geval onverwijld alle links naar deze Website te verwijderen en al het gebruik van onze merken te staken.